پوکه معدنی پوزولانی

lazy placeholder پوکه معدنی پوزولانی ۰

پوکه معدنی پوزولانی

پوکه معدنی پوزولانی چیست ؟ این نوع پوکه زمانی تشکیل می شود که مواد مذاب حاصل از فوران آتش فشان تشکیل می شود با این تفاوت که پوکه پوزولانی از مواد مذابی تشکیل می شود که بر روی سطح زمین روان گشته و بعد سرد می شود . این پوکه معدنی در هنگام تشکیل به صورت دانه های ریزی که در تصویر می بینید در می آید.

lazy placeholder پوکه معدنی پوزولانی
پوکه معدنی پوزولانی

این نوع پوکه هم موادی در ترکیبش حظور دارند که در پوکه معدنی معمولی است یعنی : مواد سیلیکاتی و الومینومی و البته ویزگی تخلخل پوکه معدنی را نیز دارا …

09185314481
Call Now Button