پوکه معدني به انگليسي

lazy placeholder کیفیت پوکه معدنی

کیفیت پوکه معدنی

کیفیت پوکه معدنی

lazy placeholder کیفیت پوکه معدنی

پوکه (Pumice) – مهمترین عوامل تعیین کیفیت پوکه معدنی ؛ وزن – اندازه و درجه مقاومت آن است. به عنوان مثال در ساخت بلوک سبک هر اندازه  وزن پوکه معدنی کمتر و مقاومت آن بالاتر باشد ، پوکه معدنی از کیفیت برتری برخوردار است.
کیفیت پوکه معدنی : از آنجا که مهمتیرن کاربرد پوکه معدنی استفاده از آن برای سبک سازی سازه است پس مهمترین عامل تعیین کیفیت پوکه معدنی وزن آن است.

lazy placeholder کیفیت پوکه معدنی

کیفیت پوکه معدنی : اگر بخواهیم پوکه معدنی را با پوکه صنعتی مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که پوکه معدنی با کیفیت تر …

09185314481
Call Now Button