سنگ پا نوعی پوکه معدنی است؟

lazy placeholder سنگ پا نوعی پوکه معدنی است؟

سنگ پا نوعی پوکه معدنی است؟

آیا سنگ پا نوعی پوکه معدنی است؟

lazy placeholder سنگ پا نوعی پوکه معدنی است؟

سنگ پا نیز نوعی سنگ آتشفشانی می باشد که دز زمان سرد شدن گازی از آن خارج می شود که مجب می شود  سطح آن پر ازسوراخ شود . این سوراخ های سطحی باعث می شود که وسیله مناسبی برای سایندگی  . به همین دلیل از آن برای سایدن پاشنه پا به منظور زدودن  سلول های مرده کف پا استفاده می شود .

انواع سنگ پا

سنگ پا نیز همانند پوکه معدنی دارای دو نوع طبیعی و مصنوعی می باشد .

نوع طبیعی آن که همان سنگ آتشفشانی است ، که در مناطق …

09185314481
Call Now Button