دانه بندی پوکه معدنی

lazy placeholder دانه بندی پوکه معدنی ۰

دانه بندی پوکه معدنی

پوکه معدنی قروه

همانطور که در مطالب قبلی اشاره کردیم ، پوکه معدنی از مواد مذاب آتشفشانی که به سطح زمین راه یافته اند تشکیل شده است . پوکه معدنی قروه دارای دو خاصیت بسیار مهم است که آن را به بهترین پوکه معدنی برا استفاده در ساختمان سازی تبدیل می کند . اول اینکه پوکه قروه وزن بسیار پاینی دارد به صورتی که در مقایسه با پوکه سایر مناطق چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هر مترمکعب سبکتر است . ویژگی مهم دوم میزان سختی بالای پوکه معدنی قروه است . ویژگیی که در ساختمان سازی بسیار مهم …

09185314481
Call Now Button