تخلف اضافه بنا چیست؟

lazy placeholder اضافه بنا چیست؟

اضافه بنا چیست؟

اضافه بنا چیست؟

شهرداری برای هر منطقه از شهر با احتساب تعداد جمعیت، عرض خیابان و …  گزینه ای را به نام تراکم تعریف کرده است ..تراکم به تعداد طبقاتی گفته می شود که هر شخص می تواند در زمین خود بنا کند . در صورتی که شخصی تراکم را رعایت نکند تا جرمیه آن را نپردازد نمی تواند از شهرداری پایان کار ساختمان را بگیرد . تخلف اضافه بنا دو مورد است که تخلف در تراکم یکی از آنهاست .

و اما تخلف دوم در موضوع اضافه بنا : اول شما را با مفهوم سطح اشغال آشنا می کنیم …

09185314481
Call Now Button