بتن پوکه معدنی

lazy placeholder پوکه معدنی در ساخت بتن سبک

پوکه معدنی در ساخت بتن سبک

پوکه معدنی در ساخت بتن سبک

بتن سبک -بهترین راه برای کنترل جمع شدکی بتن جایگزینی بخشی از سنگدانه های معمولی با پوکه معدنی است . سنگدانه های پوکه معدنی رطوبت خود را به تدریج در سیمان آزاد می کند که این باعث می شود که رطوبت از دست رفته بتن تامیین شود که بتن را از داخل عمل می آورد . بدلیل تخلخل موجود در پوکه معدنی فشار موبینگی در منافذ کاهش می یابد که باعث کاهش در جمع شدگی بتن می شود .

بتن سبک – در صنعت ساختمان سازی توجه به سبک سازی سازه بسیار اهمیت دارد …

09185314481
Call Now Button