اسکلت فلزی

lazy placeholder انواع ساختمان از نظر سازه و باربری

انواع ساختمان از نظر سازه و باربری

انواع ساختمان از نظر سازه و باربری

lazy placeholder انواع ساختمان از نظر سازه و باربری

۱- ساختمان های با دیوار باربر:

در این روش از ساختمان سازی از ستون ها استفاده نمی شود . در این حالت تمامی بار ایجاد شده بوسیله کف و سقف و دیوارها توسط دیوارهای باربر ( حمال ) مهار  ( کنترل ) می شود . دیوار باربر از نظر قطر باید بگونه ای ساخته شود که تحمل بار وارد شده ساختمان را به خوبی تحمل کند . برابر آئین نامه های موجود ( آئین نامه ۲۸۰۰ طرح ساختمان در برابر زلزله ) این نوع ساختمان ها باید حداکثر در دو طبقه و یک …

09185314481
Call Now Button